Сирия – информационни видео материалиSyria – informational videos

Конфликта в Сирия, всъщност представлява военни действия в центъра на света. Спор между етноси, племена и религии. Видеоматериалите представени в тази секция имат за цел да Ви представят и да ви информират за създалата военна ситуациия, която отнема човешки животи всеки ден.

Иран изпраща пехотинци в Сирия

Въпреки, че до сега Иран подкрепяше „Арабската пролет“, сега подкрепя режима на Асад в Сирия, като изпраща своите елитни войски в негова подкрепа. Президентът на Сирия Башар Асад все още разчита и на покрепата от страна на военни и военни формирования в страната.

Войната в Сирия

Сътресенията в Сирия са едни от най-дългите и кървави от началото на „Арабската пролет“. Започва в гр. Дара,където на протест срещу режима на Асад е убит младеж. Месец по-късно протестът се разпространява в големите градове и цялата страна. Създава се свободната сирийска армия която застава срещу режима. Бежанската криза се задълбочава.Заради боевете, хиляди хора са принудени да напуснат домовете и страната си.
Няколко пъти Арабската лига и ООН се провалят да постигнат мирен план. Режимът в Сирия е подкрепян от някой негови подръжници, като се счита, че подкрепата на Иран е на религиозна почва, а тази на Русия и Китай, чисто икономическа. Многодипломати смятат, че Русия и Китай използват Сирия като буфер за влиянието си в региона.
След Ирак и Афганистан, никой не знае кой ще дойде на власт в Сирия и каква ще е неговата позиция. Единственото сигурно е, че кръвопролитията ще продължат.

Conflict in Syria is actually a military action in the center of the world. Dispute between ethnic groups, tribes and religions. Videos presented in this section are intended to provide you and inform you about the current military Situations that takes lives every day.

Iran sends Marines in Syria

Although until now Iran supported “Arab Spring” now supports the Assad regime in Syria, sent his elite troops in support. Syrian President Bashar Assad still relies on the support both from the military and military formations in the country.

war in Syria

Turmoil in Syria is one of the longest and most bloody since the “Arab Spring.” Dara began in the town, where protests against Assad’s regime has killed youth. A month later, the protest spread to major cities and throughout the country. A Free Syrian Army who stood up against the regime. The refugee crisis zadalbochava.Zaradi fighting, thousands of people were forced to leave their homes and their country.
Several times the Arab League and the UN fail to achieve peace plan. The regime in Syria is supported by some of its supporters, it is considered that the support of Iran’s religious ground, and that of Russia and China, purely economic. Mnogodiplomati believe that Russia and China use Syria as a buffer for influence in the region.
After Iraq and Afghanistan, no one knows who will come to power in Syria and what will be its position. The only guarantee is that the bloodshed will continue.