Where is the World?!Where is the World?!

Призив към ООН

Новини от Сирия, новини пълни с насилие, разрушения и убийства!
Телевизията реди кадри от улиците на гр. Хомс…..ужас, разхвърляни тела на загинали мъже, жени, деца! Деца…! Същите,…като нашите деца, ритащи топка в градинката до нас! Като вашето дете или внуче…! И с огромна болка, осъзнаваме, че това са нашите деца, децата на света, Свят! Чист детски свят, невинен, смеещ се, мечтаещ, обичащ !

Отваряме интернет, новини от Сирия и следва хроника на безнаказания ужас, на безсилието: 30-ти май 2012г….убити 108 мирни жители, мъже, жени, деца…..! 7 юни 2012г.,масово убийство, 12 души изгорени живи, повече от половината жертви са деца и жени…! 20 септември 2012г., 28 убити при обстрел на Сирийката армия по град Деир Азур….! 27 октомври 2012 г.”Примирието” за Курбан байрам взе 150 нови жертви, отново убити деца и жени! 29 октомври взрив на кола бомба в гр. Дамаск отне живота на десетки цивилни граждани, загинали са жени деца…! Отвръщаме поглед и мълчим, това не може да се гледа, нормалния човешки ум не иска да го приеме…, недопустимо е! Върви печална хроника на срама, на безсилието и безотговорността на ООН, на Съвета на Европа, на наказателният съд в Хага, на всички ни…! Хроника на вината, вина на съучастие чрез бездействие позволило и насърчило убийството на невинни…Четем, член 1–ви, т.6–та от правата на човека: Държавите участнички признават,че всяко дете има право на живот. Признават правото на живот, но не го охраняват, не го защитават, безусловно, категорично…! Има ли нужда от Резолюция ООН за да защити това безспорно, основното и най-важно човешко право, правото на живот, Категорично НЕ! По-скоро ООН има нужда от реформа създаваща постоянно действащ механизъм, превантивно, възпиращ всяко действие поставящо под заплаха основните човешки права!
Четем Международно Наказателно Право, “Женевска конвенция за защита на жертвите на войната” от 1949г. и допълнението и с третата конвенция за третиране на военнопленници прибавени, като престъпления против човечността и четвъртата конвенция за защита на гражданското население по време на война, които се изразяват в убийства, изтезания, поробване, изселване на гражданското население…..Хуманно, но безполезно, трябва промяна за незабавно, и ефективно прилагане на международното наказателно право…..,а хрониката на ужаса върви и в момента загиват невинни, мъже, жени деца! Вече бежанците са над 400 000, а убитите над 40 000 човекa!

Във войните победители няма, всички сме потърпевши!

Написахме това до Вас, Лидерите на Света възползвайки се от безспорното си право на глас и воля за един мирен и по-справедлив свят, като категорично ви призоваваме: Спрете убийствата на невинни хора в Сирия, употребете цялата си власт и воля за възцаряване на мира!

София 25 ноември….,утрото вече не е същото и ние не сме…. !

Apeal to UN

News from Syria, news full with violence, destruction, killings.

Fear, Homs city TV broadcast from the streets, scattered dead bodies of men, women, and children! Children..! Same as our, playing football in the back yard! Same kids like your or your grandkid..! We feel deep pain and with regret we realize these are our children, children of our world. Pure children’s world, innocent full of hope and dreams, laughter and love!

We browse in Internet, news from Syria, what we see terror, frustration unpunished horror: May 30th 2012… 108 civilian citizens killed, man, women, children..! June 7th 2012 mass massacre, 12 persons burned alive, more than half of the victims are women and children…! September 20th 2012., City Dier Azur 28 deaths after assault of Syrian Army. October 27th 2012.

“Armistice” for Kurban Bayram took 150 new victims, children and women killed again! Octomber 29th – car bomb explosion in Damascus took the life of dozens of civilians, many women and children died…! We turn back our head and stay silent, that cannot be watched, normal human mind does not want to assimilate and accept it…, it is inadmissible! There is a sad chronicles of shame, helplessness and irresponsibility of UN, The European Council, International Criminal Court, of us…!

Chronics of guilt, guilt of complicity by doing nothing which allowed and encouraged killing innocent people… We read, art.1, p.6 of human rights: Complicity-members admit that every child has the right to live. They admit the right of life, but they do not guard it, they do not protect it, unconditionally, definitively…! Is there a need of UN Resolution so that the indisputable, main and most important and valuable right, the right of life, definitely NO!

UN needs reform which can establish permanent acting mechanism, which will not allow, will prevent and will punish immediately each activity or pre-activity putting in danger main human rights!… We read International Crime Law, “ The Geneva Convention for protection of war victims” from 1949 and its amendment with the third convention for prisoners treatment added as crimes against humanity, and the forth convention for protection of civil population during the described in killings, torturing, enslavement, and deportation of population against their will…

Humanely but useless; there is a need of immediate change and efficient application of international crime law, and the Chronics is still running! At this particular moment innocent children, men and women are dying! There are over 400 000 refugees, over 40 000 killed! In wars there are no winners, we are all victims! We have lost relatives, homes, health! The worst thing is that the leaders, the initiators of those terrifying crimes have irretrievably lost their conscience and opportunity for forgiveness..!

We address this article to You, The World Leaders, using our undisputed right of free will, in order to make our step to a peaceful and more fair world, as we our explicit appeal is: STOP KILLING INNOCENT PEOPLE IN SYRIA, USE YOUR POWER AND WILL TO ESTABLISH PEACE!

25 NOVEMBER 2012, SOFIA, BULGARIA – MORNING LIGHT IS NOT THE SAME ANY LONGER AND SO ARE WE!

Tagged on: , ,