Нашата лична история за СирияOUR PERSONAL STORY ABOUT SYRIA

“Човечеството ще загине от недостиг не на велики дела, а от недостиг на малки добрини.
Великото дело е само покрив, а стените се иззиждат от тухлите на малките добрини…”
Архимандрит Йоан Крестянкин

Събудих се.Измъкнах се от завивките и направих кафе. В главата ми се въртеше все една и съща мисъл,а именно гражданската война в Сирия.До кога? Колко още хора трябва да загубят живота си?

Звъннах на приятелите си за среща. Освен ,че сме приятели, ние сме и група  хора водени от една обща цел и идея.

Сирия!!!Това еводеща тема на наши разговори от доста дълго време. Сигурно се чудите защоСирия и какво толкова обсъждаме?Нямаме ли си достатъчно други проблеми?!Може би имате право,но това е въпрос на самосъзнание,принципи и личен избор.

На 15.03.2011г. с общонационални демонстрации стартира революция в Сирия.Въоръженият конфликт продължава и до днес.В резултат на това са убити хиляди сирийски граждани, а светът ежедневно става свидетел на една „касапница”.

Съветът за сигурност на ООН е единствената организация,която е длъжна да се намеси и да защити живота на сирийските граждани.Член 39 от Устава на Съвета за Сигурност на Организацията на обединените нации гласи,че трябва да се определи  съществуването на всяка заплаха за мир по света и да се предприемат конкретни мерки и действия  за възстановяването на международния мир и сигурност. Това не се случи!Русия и Китай са две от петте членки на Съвета за Сигурност, които  многократно блокират гласуването на резолюции, които налагат незабавна намеса в Сирия и възстановяването на мира.

Когато сме заедно, гледаме  много репортажи и предавания, където винаги слушаме за икономически и политически интереси, а броят хора ,които губят ежедневно живота си е просто статистика.Явно  сме се развили до там,че интересите се изчисляват спрямо човешки животи.

След като се събрахме  всички, дълго разговаряхме какво може да се направи и как да помогнем , за  да спрат тези убийства !!!  Говорихме за българинът  и за битовите му проблеми,за гражданското ни общество.В следващият момент решихме да проверим какви клипове относно гражданската война в Сирия има качени в Youtube.Веднага попаднахме на такива и пуснахме първият. Дейстителността е потресаваща!!!Видяхме ужаса с очите си. Опустошение. Мъртви деца,разхвърлени трупове на хора, кръв, разрушени сгради и домове, глад и мизерия. Страх и безпомощни хора. Война която взема живота на хиляди…., а защо? Почувствахме огромна болка.Това са хора, хора като нас и вас,имащи семейства,приятели, бъдеще и мечти.

Повечето от нас останаха безмълвни…

Има ли нещо по-ценно от човешкия живот? Не,няма!

Далеч сме от вярванията,че ще променим света.Ние имаме желанието и правото,да се опитаме да помогнем  на тези,които наистина имат нужда от помощ,след като тези, които трябва не го правят.

Всичко това събуди гняв, гняв към това вкоето се е превърнало човечеството.Хората, които са изгледали този клип са около триста и петдесет хиляди души.Как е възможно един музикален клип на някой певец да е гледан милиони пъти, а когато става въпрос за човешки живот на малцина да им пука!  Дали това е доказателство за световен егоизъм?

Ние искаме да помогнем на тези хора!!! Вярваме, че  има още хора мислещи като нас.  Нека се обединим и спрем тази ВОЙНА!!!

Нека застанем заедно срещу ’’ДЕЙСТВИЕТО” на ООН.

Призоваваме тези, за които човешкият живот е с най-голяма стойност и вярват, че трябва да помогнем, нека ни подкрепят. В знак на мирен протест поставяме билборд в центъра на София. Неговата цел е да отразява ежедневно загиналите от тази война и броят на сирийските бежанци. Нека поставим такива във всяка Европейска столица, за да покажем че ние сме ангажирани с този проблем и, че тази война трябва да спре!!!

Моля Ви, гласувате на нашият сайт www.commonstep.org

и на страницата ни в Facebook /Common step

Нека заедно направим обща стъпка!!!

“Mankind will perish not due to lack of great deeds but due to lack of small kindnesses. A great deed is only a roof as walls are built of small kindnesses’ bricks…” –

Archimandrite John Krestyankin

I woke up. I got out of the bed and had coffee. The same thought was spinning around my mind – the Syrian Civil war. Soon after, I called my friends and arranged business meeting. We, apart from being friends, are person standing over the same idea and goal, and work in a team. I thought over what we wanted and had to do. Syria! That had been the main topic of conversation for a long time. Perhaps now you are wondering on our ideas back then, why was Syria so important to us, why did we discuss it so much, didn’t we have greater problems?! I guess you are right but that is all a matter of self-consciousness, principles and believes.

National demonstrations gave a rise to a revolution in Syria which started on 15 March 2011. As a result, thousands of Syrian citizens were killed as the world still witnesses a real ‘massacre’.

The United Nations Security Council (UNSC) is the only organization which is obliged to get involved into the situation and protect Syrian citizen’s life.

Article 39 from the UNSC Statue states that there has to be a determination of each threat for the existence of peace all over the world and the respective measures and actions for reinstatement of international peace and security have to be taken. That did not happen! Russia and China are two of the five members of UNSC, which repeatedly block the resolutions voting that can enforce immediate interference in Syria and reinstatement of peace.

I watch with my friends many reportages and broadcasts showing political and economic interest as the number of people killed out there is just a bunch of statistics.

Me and my friends discussed what we could do and how we could help so those kills stop!!! We discussed over what kind of person the Bulgarian is, what his everyday problems are, what our civil society represents. The next moment, we decided to check in Youtube some video clips regarding the Civil war in Syria.

Of course, we immediately saw such video and started watching. The reality is shocking and horrific!!! We witnessed horror with our own eyes! Destruction, devastation, dead children, thrown away dead bodies, destroyed towns and homes, poverty and hunger. Fear and helpless people. A war which takes away life of thousands….why?! We felt huge pain! Those are people, human beings like you and me, they have family, friends, future and hopes.

We were all speechless…

Is there something more valuable than human life? No, there is not!

We are far from believes that we will change the world. We have the will and the right to give it a try, to help those who really need help as the ones who has to do it, stay silent.

What we saw awakened anger to what mankind has turned into. Approximately 350 000 people have seen this video. How is it possible for a music video to be seen million times but when it comes to human life – not many care! Can we determine this like worldwide selfishness?

We want to help these people!!! We do believe that somewhere out there, there are people who share our thoughts and believes. Let’s unite and stop this WAR!!!

Let’s stand against ‘THE ACTIONS’ of UNSC!

We appeal those who consider human life as most valuable and who believe that we have to help – join us! Under the form of peasceful protest, we will situate a billboard at the center part of Sofia. Its goal is to inform the population about the number of people whose life was taken away everyday in this war and about the number of Syrian refugees. Let’s have such billboards in every European capital so that we could show we are involved into this issue and that this was HAS TO STOP!!!

Please, vote on our webpage: www.commonstep.org

Our facebook page:  Facebook /Common step

Let’s make a common step together!!!