Международни договори – права на човека

Международни договори по правата на човека и хуманитарно право, по които България е страна:

Договори в системата на Съвета на Европа:

Европейска социална харта
Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Рамкова конвенция за защита на националните малцинства

  • Договори в системата на ООН:

Международна харта за правата на човека

Международен пакт за социални, икономически и културни права
Международен пакт за граждански и политически права
Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права
Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права

Предотвратяване на дискриминацията

Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Международна конвенция за предотвратяване и наказание на престъплението апартейд
Международна конвенция против апартейда в спорта
Конвенция за недопускане на дискриминация (труд и заетост)
Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието
Конвенция за правото на равно заплащане

Права на жените

Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Конвенция за политическите права на жените

Права на детето

Конвенция за правата на детето

Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики

Конвенция за премахване на робството
Допълнителна конвенция за премахване на робството, търговията с роби и институциите и
обичаите, сходни с робството
Конвенция относно принудителния или задължителния труд
Конвенция за премахване на принудителния труд

Права човека в правораздаването: защита на лица, 
подложени на задържане или излежаващи присъда в затвор

Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказаниe

Свобода на информацията

Конвенция за международното право на опровержение

Свобода на сдружаване

Конвенция относно свободата на сдружаване и защита на правото на организиране
Конвенция относно правото на организиране и на колективно договаряне
Конвенция относно представителите на трудещите се
Конвенция за трудовите отношения в държавните служби

Политиката в областта на заетостта

Конвенция за политиката на заетост

Брак, семейство и юношество

Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете

Гражданство, лица без гражданство, убежище и бежанци

Конвенция за статута на бежанците

Военни престъпления, престъпления против човечеството

Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид
Конвенция за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството

Международно хуманитарно право:

Женевска конвенция за подобряване участта на ранените и болните от въоръжените сили при бойни действия на сушата
Женевска конвенция за подобряване участта на ранените, болните и корабокрушенците от въоръжените сили при бойни действия на море
Женевска конвенция относно третирането на военнопленниците
Женевска конвенция относно закрилата на гражданските лица по време на война
Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол 1)