Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“Комън степ”

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Сдружението е юридическо лице отделно от учредителите.

               /2/ Сдружението не отговаря за задълженията на учредителите.

Чл. 2. Учредители и членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и дееспособни физически лица.

 

СРОК

Чл. 3. Сдружението се учредява за неопределено време.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 4. Учредителите на сдружението изготвиха този устав в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и взеха решение то да носи името „Комън степ”, което се изписва на латиница Common step”.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 5. Седалището на Сдружението е Република България, гр. София, бул. Стефан Стамболов № 17А. ет.2 ап.3 п.к 1303

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. /1/ Управителен орган на сдружението е управителния съвет.

/2/ Сдружението се представлява от двама  председатели на управителният съвет само заедно.

ЦЕЛИ

Чл. 7.  Целите на Сдружението са: Развитие и налагане на ценности, модели на поведение в обществото, допринасящи за  преодоляване на различията и сближаване между представителите и последователите на монотеистичните религии, нации, различни етнически групи и общности на регионален, национален и международен принцип.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 8. /1/ Сдружението ще извършва следните дейности за постигане на поставените в чл. 7 от настоящият устав цели:

–                      провеждане на семинари, симпозиуми, научни форуми и кръгли маси по различни актуални проблеми;

–                      организиране на общи мероприятия, дейности и проекти съгласно поставените цели от  сдружението;

–                       реализира програми и практически дейности в тази област;

–                      издаване на бюлетин на сдружението, учебници, монографии и ръководства, подготовка на компютърни програми и други помагала;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

/2/ За постигане на целите на Сдружението и за осъществяване на основният предмет на дейност ще бъдат използвани следните средства:

–                      осъществяване на връзки с официални представители на вероизповеданията в страната и чужбина, министерство на културата, комисията по вероизповеданията към Народното събрание, връзки с неправителствени организации, благотворителни организации, връзки с медиите и др.;

–                      осъществяване на контакти със сродни международни организации и членство в Международни организации със подобен предмет на дейност;

–                      сътрудничи и оказва помощ на образователните институции в страната и извън нея;

–                      обсъждане на предложения за промени в законодателството, отнасящи се до религиозна, национална и етническа и  толерантност;

–                      сътрудничи и наема юристи, теолози, историци и други специалисти с подготовка и опит в сферата на дейност на сдружението.

 

 

Чл. 9. Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и средствата по предходните два члена, както и всяка друга дейност, не забранена със закон и свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението.

Чл. 10. Сдружението може да сътрудничи с местни и чуждестранни физически и юридически лица, организации, сдружения с нестопанска цел, фондации и държавни институции във връзка с осъществяване на целите си.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 11. Сдружението се определя за извършване на дейността си в обществена полза по см. на чл.2, ал.1, от ЗЮЛНЦ. То ще разходва имуществото си за развитие и налагане на ценности, модели на поведение в обществото, допринасящи за  преодоляване на различията и сближаване между представителите и последователите на монотеистичните религии, нации, различни етнически групи и общности на регионален, национален и международен принцип.

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

 

Чл. 12. Членуването в сдружението е доброволно.

Чл. 13. Член на сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице и дееспособно физическо лице което:

А/ проявява интерес към предмета на дейност на сдружението и неговите цели;

Б/ приема основните принципи залегнали в устава на сдружението;

В/ приема изисквания поставени от ОС и УС на сдружението;

Г/ отговаря на критерии приети от ОС на сдружението.

Чл. 14. Членовете на сдружението не внасят имуществени вноски.

Чл. 15. /1/ Искането за приемане на нов член в сдружението се отправя с писмена молба чрез Управителният съвет до Общото събрание.

/2/ Кандидатите – юридическите лица, заедно с молбата представят и преписи от документите за регистрация и от решението на управителният си орган за членство в сдружението.

Чл. 16.  Всеки член на сдружението има право:

А/ да участва в управлението на сдружението

Б/ да бъде информиран за неговата дейност

В/ да се ползва от имуществото му

Г/ да се ползва от резултатите от неговата дейност по реда определен с този устав.

Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 18. Членовете на сдружението могат да предоставят изпълнението на членските задължения и упражняването на членските си права  на трети лица само с изрично нотариално заверено пълномощно или след предварително писмено известяване на лицата пред които третото лице е упълномощено да изпълнява правата и задълженията на член на сдружението.

Чл. 19. Членовете на сдружението са длъжни:

А/ да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

Б/ да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

В/ да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на имуществото и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 20. /1/ Членството в сдружението се прекратява

1.      с едностранно писмено волеизявление до сдружението;

 1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение или с прекратяване на юридическото лице член на сдружението;
 2. с изключването;
 3. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 4. при отпадане;

/2/ Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:

 1. поведението му прави по нататъшното членство несъвместимо;

2. пречи за осъществяване целите на сдружението.

/3/ Отпадането на член на сдружението става, когато системно не участва в дейността на сдружението.

/4/ Неучастието на член на сдружението в дейността му се констатира и установява след проверка на протоколите от заседанията на Общото събрание през годината.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Органи на управление на сдружението са:

– Общото събрание

– Управителен съвет

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. /1/ Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове.

/2/ Когато член на сдружението е юридическо лице на заседанията на Общото събрание те се представляват от управителя или изрично упълномощено от него лице.

Чл. 23. /1/ Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 1. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя техните възнаграждения;
 2. приема и изключва членове на сдружението;
 3. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 4. взема решение за участие в други организации, международни съюзи и сдружения, за учредяване на нови такива в страната и чужбина, като определя тяхната дейност;
 5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 6. приема основни насоки и програми за дейността на сдружението;
 7. приема бюджета на сдружението;
 8. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 9. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 10.  взема решение за прекратяване на сдружението.
 11. взема решение за разпореждане с имуществото на сдружението.
 12. избира председател и членове на управителния съвет.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1,3,7,9,10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на сдружението;

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Свикване

Чл. 24. /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

/2/ Ако в едномесечен срок управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощени от тях лица.

Чл. 25. /1/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива се свиква.

/2/ Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на видно място в сградата в която се намира седалището и адреса на управление на сдружението най – малко един месец преди датата на заседанието на Общото събрание.

Чл. 26. /1/ Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината членове;

/2/ При липса на кворум заседанието се отлага с един час по – късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

/3/ Заседанията на Общото събрание се председателстват от най-възрастният член на сдружението.

Чл. 27. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

            Чл. 28. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

–                      него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

–                      юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 29. /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите;

/2/ Решенията по чл. 23, ал.1, т. 1, 6 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са били предварително оповестени и вписани в дневния ред, не могат да се взимат решения.

   Чл. 30. /1/ За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателстващия и лицето изготвило протокола.

/2/ Към протокола се прикрепя списък на присъстващите на заседанието на ОС.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 31. /1/ Управителният съвет се състои най-малко от пет лица – членове на сдружението.

/2/ Председателите  и членовете на управителния съвет се избират от Общото събрание,.

               /3/ Юридическите лица – членове на сдружението могат свободно да посочват за членове на управителния съвет и лица които не са членове на сдружението.

/4/ Управителният съвет се избира за срок от 3 /три/ години, като членовете на сдружението могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 32.  Управителният съвет:

 1. Председателите на УС представляват сдружението пред всички трети лица от съгласно чл. 6, ал. 2 от устава.
 2. определя обема на правомощията и представителната власт на отделните негови членове;
 3. 3.      осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 4. 4.      разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 5. 5.      подготвя и внася в общото събрание проекто бюджет;
 6. 6.      подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 7. 7.      определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
 8. 8.      определя адреса на сдружението;
 9. 9.      взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 10. 10.    изпълнява задълженията предвидени в устава.

Чл. 33. /1/ Заседанията на управителният съвет се свикват и ръководят от председателите.

/2/ При писмено искане на 1/3 от членовете на управителният съвет председателите са длъжни да свикат заседание на управителният съвет.

/3/ Ако в седмичен срок след постъпване на писменото искане  председателите не свикат заседание на управителният съвет, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове.

/4/ При отсъствие на председателите заседанието се ръководи от определен от управителният съвет негов член.

            Чл. 34. /1/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/2/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, като този факт се отразява в протокола.

/3/ Гласуването на член на управителният съвет по реда на ал. 2 се удостоверява в протокол от председателстващия заседанието.

/4/ редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан от всички членове, без забележки и възражения.

Чл. 35. Решенията на управителният съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 36.  Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

            Чл. 37. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, съставляващи основни оборотни средства..

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 38. Източници на издръжка на работата на сдружението

Издръжката на Сдружението се осъществява от:

 1. Доброволни вноски, дарения и спонсорство от физически и юридически лица.
 2. Приходи от стопанска дейност.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 39. /1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

/2/ Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

/3/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица , в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия които са публично обявени.

/4/ За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41 от ЗЮЛНЦ общото събрание взима мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 40. /1/  В срок до 28.02 на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и по преценка на Общото събрание го предоставя за заверка от лицензиран експерт – счетоводител, определен от общото събрание.

/2/ В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието, изискуемо по чл. 40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

/3/ В срок до 31.05 на всяка година управителният съвет на сдружението заявява за вписване в централният регистър за вписване и предоставя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46 ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 41. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. /1/ Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:

1.  с изтичане срока, за който е учредено;

 1. по решение на общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на закона или на обществения ред и добрите нрави или е обявено в несъстоятелност.

Чл. 43. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.

Чл. 44. Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя съгласно чл. 44 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1.Георги Цоконов                

/…………………/       

2.Емилия Цоконова       
      
/…………………/
3. Васил Цоконов

/…………………/