МеморандумMemorandum

Този документ е създаден за  всички страни(физически, юридически лица, институции, организации и др.), които желаят да си сътрудничат с организацията за различни инициативи свързани с дейността на сдружението.

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНА ПОДКРЕПА ЗА ИНИЦИАТИВИ

Долуподписаните организации, наричани за краткост Партньори, водени от стремежа си за укрепване на демократично гражданско общество и принципите и практиките на правовата държава в защита на човешките права и основни свободи решиха да сключат  настоящият меморандум, чрез който да обединят усилията си за постигане на следните цели:

ЦЕЛИ

Член 1. (1)  Да развиват приятелски отношения между  неправителствени и други организации и държавни институции, както в България така и в чужбина, за сътрудничество и взаимопомощ, основани на зачитане  на принципа на равноправието.

(2) Да постигат сътрудничество при разрешаване на  проблеми от икономическо, социално, културно и хуманитарно естество, което има за цел развиване и насърчаване зачитането на човешките права и основни свободи на всеки, без разлика на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, сексуална ориентация или друг някакъв признак.

Чл. 2. За постигане на целите, изложени в чл. 1, страните ще предприемат следните действия:

  • Изработване и представяне на общи позиции и становища;
  • Съвместни инициативи за изготвяне и приемане на политики, стандарти и регулации, които ще улеснят и стимулират държавата в опазването, прилагането и защитата на човешките права и основни свободи;
  • Организиране на съвместни публични информационни кампании, дарителски кампании и др.;
  • Активен диалог с държавните институции;
  • Срещи за диалог и сътрудничество с гражданите  и граждански организации от различни сфери.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл.3. Партньорите изразяват готовност за съвместна работа и взаимна подкрепа в осъществяването както на дейностите изложени в чл.2 така и на всяка друга инициатива насочена към насърчаване зачитането на човешките права и основни свободи.

Чл. 4. Партньорите изразяват готовност за сътрудничеството с български и международни организации и институции, споделящи целите на настоящия меморандум.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5. (1) За постигане целите на настоящия меморандум, всеки един от Партньорите има право да подготвя и организира инициативи, свързани с реализирането на горепосочените цели самостоятелно или с подкрепата на един, няколко или всичи Партньори от партньорската мрежа.

(2) В случай, че някой от Партньорите подготви и организира инициатива по предходната алинея и се позовава на настоящия меморандум, той е длъжен да  уведоми останалите Партньори за инициативата и поиска тяхната подкрепа.

 (3) Ако съответната инициатива не съвпада с целите и мандата на някой Партньор, същият има право да не подкрепи съответната инициатива. Ако в двуседмичен срок от уведомлението Партньор не заяви подкрепа за съответната инициатива, се счита че същият не се съгласява и не я подкрепя.

(4) Партньорите участват с експертна, консултантска, техническа или друга помощ, предоставят достъп до информационни източници, осъществяват контакти с трети лица и организации, присъединяват се към политики отговарящи на целите на настоящия меморандум.

(5) Партньорите подкрепят разпространението на информационни, аналитични, обучителни и други материали, разработени в рамките на партньорската мрежа, по начин и със средства, които съответстват на професионалните и етични стандарти за разпространение на съответния вид информация.

 (6) Партньорите си предоставят взаимно информация за провеждани от тях изследвания и събития (конференции, кръгли маси, обучения, информационни кампании), свързани с предложени от тях инициативи в рамките на този меморандум.

 (7) Кореспонденцията между Партньорите се извършва на посочените от тях адрес, електронна поща и/или телефон за връзка. Партньорите се съгласяват да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адрес, електронна поща и/или телефон за връзка, както и при промяна на лицата, които ги представляват във връзка с дейностите по настоящия меморандум.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.6.(1) Всеки от подписалите Партньори носи индивидуална отговорност (правна, морална или друга) за  организираните от него инициативи.

(2) С подписването на настоящия меморандум всеки Партньор заявява подкрепа само за конкретно предложена инициатива и не носи отговорност в случай, че бъдат нарушени разпоредбите на закона от организатора или друг Партньорвъв връзка с тази инициатива.

 (3) Партньорите подписали настоящия меморандум  не могат да бъдат задължавани по съдебен или друг принудителен ред  да изпълнят ангажименти, произтичащи от него.

(4) Действието на Меморандума спрямо Партньор се прекратява, когато той едностранно заяви оттеглянето си от него спрямо всички останали Партньори.

Настоящият меморандум е отворен за присъединяване на всички български и чуждестранни неправителствени и други организации и държавни институции, които споделят горепосочените цели и е основа за съгласуване действията на подписалите го Партньори за постигане на тези цели.

This document was created for all parties (individuals, entities, institutions, organizations etc.), who wish to cooperate with the organization of various initiatives relating to the activities of the association.

MEMORANDUM FOR COOPERATION AND MUTUAL SUPPORT IN INITIATIVES

The undersigned organizations, hereinafter referred to as the Partners, driven by their aspiration for strengthening the democratic civil society and the principles and practices of the Rule of Law, protecting human rights and fundamental liberties, decided to conclude the following memorandum, through which they shall unite their efforts for achieving the following goals:

 

GOALS:

Article 1. (1)  To develop amicable relationships between non-governmental and other organizations and state institutions in Bulgaria and abroad, for cooperation and mutual assistance, based on respecting the principles of equality.   

(2) To achieve cooperation in solving problems of economic, social, cultural and humanitarian nature with the purpose of development and encouraging the respect for the human rights and fundamental liberties of every individual, regardless of gender, race and skin-tone, language, religion, political and other views, national or social origin, national minority origin, property, place of birth, sexual orientation or any other feature.

Art. 2. In order to achieve the goals, stated in art. 1, the parties shall undertake the following actions:  

  • Elaborating and presenting common positions and opinions;
  • Common initiatives for elaboration and adoption of policies, standards and regulations that will facilitate and stimulate the state to preserve, apply and protect human rights and fundamental liberties;
  • Organization of common public information campaigns, donation campaigns, etc.;
  • Active dialogue with the state institutions;
  • Meetings for dialogue and cooperation with citizens and civil society organizations from different spheres.

COOPERATION

Art.3. Partners express their willingness to work in cooperation and mutual support for the performance of activities provided in art. 2, as well as for any other initiative directed towards encouraging the respect for human rights and fundamental liberties.

Art. 4. Partner express their willingness to cooperate with Bulgarian and international organizations and institutions, sharing the goals of the present memorandum.

RIGHTS AND LIABILITIES

Art. 5. (1) In order to achieve the goals of the present memorandum, each Partner, independently or being supported by one, a few or all Partners within the partners network, shall be entitled to prepare and organize initiatives related to the realization of the abovementioned goals .

(2) In case one of the Partners has prepared and organized an initiative under the previous paragraph, referring to the present memorandum, they shall notify the rest of the Partners for the initiative and ask for their support

 (3) If the respective initiative does not coincide with the goals and the mandate of any Partner, the latter shall be entitled not to support the respective initiative. If within a term of two weeks after the notification a Partner has not declared their support for the respective initiative, it shall be considered that the same does not agree and does not support it.

 (4) The Partners shall take part in expertise, consulting, technical or other assistance, they shall grant access to information sources, make contact with third parties and organizations, join policies corresponding to the goals of the present memorandum.

(5). The Partners shall provide each other with information about researches and events (conferences, round tables, trainings, information campaigns) carried out by them and related to initiatives suggested by them within the frame of this memorandum.

 (6) The Partners shall support the distribution of information, analytical, training and other materials, developed within the partners network, in a way and with funds that correspond to the professional and ethical standards for distribution of the given type of information.

 (7) The correspondence between the Partners shall be sent to the addresses, e-mails and/or contact phones stated by them. The Partners hereby agree to notify each other for any change in their legal status, address, e-mail and/or contact phone, as well as for any change of the individuals, representing them in relation to the activities under the present memorandum.

LIABILITY

Art.6. (1) Each one of the undersigned Partners shall bear individual liability (legal, moral or other) for the initiatives organized by them.

(2) By signing the present memorandum each Partner shall declare their support for a particular suggested initiative only and shall not be liable in case of breached provisions of the law by the organizer or another Partner in relation to that initiative.

 (3) The Partners who have signed the present memorandum cannot be obliged by the court or in any other forcible way to fulfill any commitments arising from it.

(4) The effect of the Memorandum to Partners shall be terminated when they unilaterally declare their withdrawal from it to all other Partners.

The present memorandum shall be open for accession of any Bulgarian and foreign non-governmental and other organizations and state institutions which share the abovementioned goals and it shall be the ground for coordination of the actions of the undersigned Partners for achieving those the goals.