Официални документиOfficial Documents


ustav_commonstep

Целите на Сдружението са: Развитие и налагане на ценности, модели на поведение в обществото, допринасящи за  преодоляване на различията и сближаване между представителите и последователите на монотеистичните религии, нации, различни етнически групи и общности на регионален, национален и международен принцип.

 

 

pen-signature_common

Долуподписаните организации, наричани за краткост Партньори, водени от стремежа си за укрепване на демократично гражданско общество и принципите и практиките на правовата държава в защита на човешките права и основни свободи решиха да сключат  настоящият меморандум, чрез който да обединят усилията си за постигане на следните цели…