Изложба на деца – ОТВОРЕНА ВРАТА КЪМ СВЕТАExhibition of children: BULGARIA-OPEN DOOR TO THE WORLD

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРИЯ
184674_415742025170271_1242161222_n
Изложба на деца бежанци под наслов „БЪЛГАРИЯ – ОТВОРЕНА ВРАТА КЪМ СВЕТА”
се състоя в Бизнес-център „ЕКСПО 2000”, гр. София от 21 до 26 януари 2013.

Изложбата е част от кампания за подкрепа на хора, потърсили убежище и втори дом, които са настанени в центрове за бежанци на територията на Р България.

23404_415758618501945_1725093245_n20 деца на възраст между 7 и 14 години, подпомагани от своя художествен ръководител г-жа Марияна Зашева, сътвориха 20 картини на платна с акварелни бои.

Изложбата представи как децата, напуснали родините си места в търсене на оцеляване, виждат света днес и привлече вниманието на българското общество към техните проблеми.

По данни на Агенцията за бежанците през 2012г. в България близо 1400 души са потърсили закрила, като хората са настанени в центрове в гр. София, с. Пъстрогор (община Свиленград), с. Баня (община Нова Загора) и гр. Любимец. На територията на община Харманли има създадени условия за нов център, който в случай на необходимост да поеме бежански поток основно от Сирия, предвид конфликтната обстановка и тежка хуманитарна криза там.

156303_415758541835286_1593847501_nКъм настоящият момент „Алианс за развитие на регионални и граждански инициативи” и съпричастни неправителствени организации успяха да организират мащабна национална кампания за събиране на средства от първа необходимост за хора настанени в бежанските лагери на територията на РепубликаБългария, като десетки български граждани откликнаха на призива към инициативата и сега седмично събраните помощи се разпределят към центровете за бежанци, а именно с. Пъстрогор (община Свиленград), с. Баня (община Нова Загора) и гр. Любимец. Акции се организират и от Асоциация на Свободна Сирия и от други частни организации и отделни хора.

Все повече граждани помагат с каквото могат, за което им благодарим и с което се гордеем.

Картините пресъздадоха надеждата и мечтите на децата за един по-справедлив и добър свят.

Детското творчество не познава граници!

385186_415758055168668_1408475986_n166548_415742275170246_340337334_n270846_415758545168619_1087929393_n

НПО „КОМЪНСТЕП“ благодари за любезното съдействие на Бизнес Център „ЕКСПО 2000“ за възможността тази изложба да бъде осъществена.
Специално благодарим и на всички наши приятели и познати, които ни помогнаха и подкрепиха да реализираме тази инициатива.

Art exhibition of children at refugee centers in BULGARIA.
184674_415742025170271_1242161222_n

Exhibition of refugee children “BULGARIA – OPEN DOOR TO THE WORLD” was held at the Business Center “EXPO 2000″ in Sofia from 21 to 26 January 2013.
The exhibition is part of a campaign to support people seeking asylum and second home that are placed in refugee centers on the Bulgarian territory.
23404_415758618501945_1725093245_n20 children aged between 7 and 14 years, supported by their artistic director, Ms Mariana Zasheva, staged 20 paintings in watercolor paintings.
The exhibition presented how children who have left their homelands looking for a safe place,see the world today, focus the attention of Bulgarian society to their problems.
According to the Agency for Refugees in 2012. in Bulgaria, nearly 1400 people have sought protection, people are accommodated in refuge centers in Sofia, Pastrogor village (Svilengrad) Banya village (Nova Zagora) and Lyubimets town. The municipality of Harmanli has created conditions for a new center, if necessary, to take refugee flows mainly from Syria, given the conflict situation and the severe humanitarian crisis there.156303_415758541835286_1593847501_n
In the meantime “Alliance for the Development of Regional and Civil Initiatives” and other NGOs were able to organize a major national campaign to raise funds essential for people living in refugee camps on the territory of Bulgaria, dozens of Bulgarian citizens responded to the call of the initiative and now weekly collectedallowances are allocated to refugee centers, in Pastrogor (Svilengrad) Banya (Nova Zagora) and Lyubimets. Initiatives are organized by the Association of Free Syria and other private organizations and individuals as well.
More and more citizen’shelpwith whatever they can, we are proud with them and we are thankful to them.
Paintings recreated hopes and dreams of children for a fairer and better world.
Children’s creativity knows no bounds!

385186_415758055168668_1408475986_n166548_415742275170246_340337334_n270846_415758545168619_1087929393_n

NGO “COMMONSTEP” thanks for the kind assistance of Business Center “EXPO 2000″ for the opportunity this exhibition to take place.
Special thanks to all our friends and acquaintances that have helped and supported to implement this initiative.