За НасАbout Us

Сдружението е създадено и регистрирано през 2010г. , като дейността му е съсредоточена върху защитата на човешкия живот, права и достойнство, налагане на демократични ценности, както и развитие на толерантността във взаимоотношенията между различни групи от обществото.

Зачитането на човешките права и достойнство наред с принципите на свобода, демокрация, равенство и законност са ценности общи за всички хора по света.

Един от основните ни акценти е  толерантността. Независимо от различията между всеки един индивид, ние вярваме, че е възможно да живеем в свят изпълнен с мир и благоденствие, независимо от нашите различни политически, правни, религиозни и икономически възгледи, толерантността е стремеж те да бъдат опознати и оценени.

Основни цели на организацията:

  • Популяризиране на националните и международни стандарти и актове в областта на правната защита на правата на човека, на практиката по прилагането им, на вътрешните и международни процедури за защита на правата на човека и утвърждаването им като действен механизъм;

  • Чрез различни дейности да се информира и насърчава  обществото да бъде  активно и отговорно

  • Осигуряване на зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите

  • Осъществяване на контакти и съвместна дейност с български и чуждестранни органи, институции и организации в областта на развитието на демокрацията и правата на човека;

  • Организиране на  професионално-квалификационна дейност в областта на правната защита на правата на човека;


About us

Human rights respect and dignity are among the principles of liberty, democracy, equality and the rule of law, these are common values to all people around the world.

Led by these in 2010 we established “Common step” association Our deeds are associated with the development and imposition of values, patterns of behavior in society contribute to reducing disparities and cohesion between representatives and followers of monotheistic religions.

One of our core values is tolerance. Despite the differences between each individual, we believe that it is possible to live in a world of peace and prosperity, regardless of our different political, legal, religious and economic views, tolerance is an aspiration that they be known and appreciated